Algemene voorwaarden

General Terms - Versie 24.01 - 2024-01-31


NL

 1. Om het even welke klacht kan slechts geldig zijn en in aanmerking komen, indien hij schriftelijk en aangetekend gesteld is en binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum ingediend. Behoudens tegenbewijs met geschriften geldt de dag na factuurdatum als datum van ontvangst van de factuur, indien kan worden bewezen dat de factuur later werd ontvangen dan haar factuurdatum, begint de bezwaardatum pas te lopen vanaf ontvangst van de factuur.

 

 1. Facturen zijn betaalbaar door middel van bankoverschrijving binnen de gestelde vervaldag hetzij 30 dagen factuurdatum, na deze data leveren zij een intrest op van 12% per jaar die van rechtswege verschuldigd is en met ingebrekestelling. Bij onverantwoorde niet betaling op vervaldag door onwil of nalatigheid van de schuldenaar zal het factuurbedrag vanrechtswege en met voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een administratieve kost van €50,00  en een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van €150,00 en een maximum van €2.000,00.

 

 1. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken arrondissement Kortrijk. Op alle contracten is de Belgische wetgeving van toepassing, wissels of aanvaarde effecten  brengen geen verzaking noch schuldvernieuwing, mede, welke ook de voorwaarden mogen zijn van de andere contracterende partij,  onze voorwaarden zullen steeds prevaleren.

 

 1. Al onze offertes zijn zonder verbintenis en onder voorbehoud van onze bevestiging voor definitief akkoord.

 

 1. In gevallen van overmachten; staking, oorlog, brand of van alle aard, alle gevallen onafhankelijk buiten onze wil geeft ons het recht de uitvoering van de werken te schorsen en kan hiervoor geen schadevergoeding geëist worden.

 

 1. In geval van annulatie van een opdracht door de opdrachtgever behoud Climawest NV het recht een forfaitaire schadevergoeding te eisen van minstens 10% van het contractbedrag en vergoeding van de reeds gemaakte kosten die betrekking hebben met de opdracht.

 

 1. De voorwaarden van Climawest NV prevaleren op eender welke andere voorwaarden. Iedere opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen met onze voorwaarden en deze uitdrukkelijk te hebben aanvaard bij het overmaken van een opdracht.

 

 1. Een afwijking van één van onze voorwaarden leidt in geen geval tot het niet toepassen van onze andere voorwaarden en kan in geen geval beschouwd worden als een precedent.

 

 1. Clausule van eigendomsbehoud. Tot de integrale betaling van de complete bedragen blijven de door ons geleverde materialen onze exclusieve eigendom. Indien wij overgaan tot toepassing van deze clausule blijft de conventioneel bepaalde schadevergoeding verschuldigd.

 

 1. De klant dient de werf te beveiligen tegen diefstal, indien er sprake is van diefstal van eender welke materialen NA installatie, zijn alle kosten ten laste van de klant.

 

 1. Alle aanvragen die via de syndicus dienen te verlopen zijn steeds ten laste van de klant. Eventuele onenigheden en meerkosten daaruit volgend vallen niet onder onze verantwoordelijkheid en worden aangerekend aan de opdrachtgever.

 

 1. Alle vorderingsstaten dienen binnen de 10 kalenderdagen te worden goedgekeurd, indien deze termijn verstreken is zonder antwoord, word deze als stilzwijgend voor akkoord beschouwd en gefactureerd zonder de mogelijkheid tot aanpassingen.

 

 1. Om te kunnen genieten van de installatie- en fabrieksgaranties moeten onze installaties afhankelijk van het systeem minimum 1 maal per jaar onderhouden worden. Dit is standaard niet in onze aanbieding inbegrepen tenzij anders vermeld.

 

 1. Uw persoonsgegevens worden door Climawest NV, Pluim20, 8550 Zwevegem verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [info@climawest.be]. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.climawest.be

 

 1. "De schadevergoeding waartoe wij eventueel gehouden zijn tegenover de klant en tegenover derden zal nooit hoger zijn dan de dekking verleend krachtens de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Deze bedraagt maximaal € 2.500.000 € per schadegeval, verminderd tot 1.250.000 € voor zuiver onstoffelijke schade en schade veroorzaakt aan goederen die ons zijn toevertrouwd tot € 25.000 en is beperkt tot:

-              2.500.000 € in totaal per verzekeringsjaar voor alle schade ingevolge product en werkaansprakelijkheid

-              2.250.000 € voor alle schade door BROW

-              2.250.000 € voor schade ten gevolge van milieu - en burenhinder

Indien het jaarlijks plafond van dekking bereikt is zal onze aansprakelijkheid evenwel nooit tot minder dan de betrokken overeenkomst, exclusief BTW en kosten, worden verminderd, met uitsluiting van alle eventuele indirecte schade van de klant zoals bv. Financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van reputatie…"

 

 1. Om het gemakkelijk parkeren en het efficiënt lossen en plaatsen te verzekeren, moet er een parkeerplaats van 10 tot 15 meter (afhankelijk van het gebruik of niet van een lift) gereserveerd worden. De reservatie van deze parkeerplaats en de aanduiding ervan zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

FR

 1. Toute réclamation ne saura être valable et prise en considération que si elle est rédigée par écrit, envoyée en courrier recommandé et reçue dans les 8 (huit) jours calendaires suivant la date de facturation. Sauf preuve écrite contraire, le jour suivant la date de la facture est réputé être la date de réception de la facture. S'il peut être prouvé que la facture a été reçue après la date de réception précédemment mentionnée, la date d'exigibilité ne commence à courir qu'à partir de la réception réelle de la facture.

 

 1. Les factures sont payables par virement bancaire à la date d'échéance stipulée ou à 30 (trente) jours après la date de facturation. Après cette échéance, elles donneront lieu à des intérêts de 12 % (douze pour cent) par an, exigibles de plein droit et après mise en demeure. En cas de non-paiement à la date d'échéance en raison de mauvaise volonté ou de négligence évidente du débiteur, le montant de la facture sera de plein droit et après mise en demeure, majoré de frais administratifs de 50,00 € (cinquante), ainsi que d'une indemnité forfaitaire de 15 % (quinze pour cent) avec un minimum de 150,00 € (cent-cinquante) et un maximum de 2 000,00 € (deux mille).

 

 1. Tous les litiges relèvent de la compétence des tribunaux de l'arrondissement de Courtrai (Belgique). Tous nos contrats sont soumis au droit belge ; les lettres de change ou les titres acceptés n'entraînent ni renonciation ni réajustement de la dette ; nos conditions générales prévalent toujours quelles que soient les conditions générales de la partie co‑contractante.

 

 1. Toutes nos offres sont sans engagement et soumises à notre confirmation pour approbation finale.

 

 1. En cas de force majeure, grève, conflit armé, guerre, incendie ou tout autre évènement ou cas indépendants de notre volonté, nous nous réservons le droit de suspendre l'exécution des travaux et aucune indemnité ne pourra être réclamée à ce titre.

 

 1. En cas d'annulation d'une commande par le client, Climawest NV se réserve le droit de réclamer une indemnité forfaitaire d'au moins 10 % (dix pour cent) du montant du contrat, ainsi que le remboursement des frais déjà encourus dans le cadre de la commande.

 

 1. Les conditions générales de Climawest NV prévalent sur toutes les autres conditions générales. Chaque client reconnaît avoir pris connaissance de nos conditions générales et les avoir expressément acceptées lors du passage de la commande.

 

 1. Une dérogation à l'une de nos conditions générales n'entraîne en aucun cas la non-application de nos autres conditions générales et ne peut en aucun cas être considérée comme un précédent.

 

 1. Clause de réserve de propriété. Jusqu'au paiement intégral des sommes dues, les matériaux livrés par nos soins restent notre propriété exclusive. Dans le cas où nous procéderions à l'application de cette clause, l'indemnité fixée contractuellement restera due.

 

 1. Le client s'engage à protéger le chantier contre le vol. En cas de vol de matériel quel qu'il soit après l'installation du chantier, les frais correspondant seront à la charge du client.

 

 1. Les requêtes nécessitant l'intervention du syndicat seront toujours à la charge du client. Les désaccords et les coûts supplémentaires qui en découlent ne relèvent pas de notre responsabilité et seront facturés au client.

 

 1. Tout état d'avancement doit être approuvé dans un délai de 10 (dix) jours calendaires. En cas de non-réponse à l'expiration de ce délai, l'état d'avancement est considéré comme tacitement accepté et sera facturé, sans possibilité d'ajustement.

 

 1. Afin de bénéficier des garanties de l'installation et du fabricant, nos installations doivent être entretenues au moins une fois par an, selon l'installation. Ce service n'est pas inclus dans notre offre, sauf indication contraire.

 

 1. Vos données personnelles seront traitées par Climawest NV, Pluim 20, 8550 Zwevegem, Belgique. Ces données seront utilisées pour la gestion de la clientèle sur la base de la relation contractuelle résultant de votre commande/achat et pour le marketing direct - pour vous proposer de nouveaux produits ou services, sur la base de notre intérêt légitime d'entreprise. Si vous ne souhaitez pas que nous traitions vos données à des fins de marketing direct, il vous suffit de nous en informer à l'adresse suivante : [info@climawest.be]. À cette adresse, vous pouvez également demander à tout moment quelles sont les données que nous traitons à votre sujet et de les corriger, les faire supprimer ou demander leur transfert. Si vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont nous traitons vos données, vous pouvez contacter l'Autorité de Protection des données (APD) (Rue de la presse 35, 1000 Bruxelles, Belgique). Vous trouverez un aperçu plus complet de notre politique de traitement des données à caractère personnel à l'adresse suivante : www.climawest.be

 

 1. « Les indemnités que nous pourrions être amenés à verser au client et à des tiers ne dépasseront jamais la couverture accordée par l'assurance responsabilité civile. Ce montant s'élève au maximum à 2 500 000 € (deux millions cinq cent mille) par sinistre, ramené à 1 250 000 € (un million deux cent cinquante mille) pour les dommages purement immatériels et les dommages causés aux biens qui nous sont confiés jusqu'à 25 000 € (vingt-cinq mille), et est limité aux barèmes suivants :

-              Un montant maximum de 2 500 000 € (deux millions cinq cent mille) par année d'assurance pour tous les dommages résultant de la responsabilité liée au produit et au fonctionnement

-              Un montant de 2.250.000 € (deux millions deux cent cinquante mille) pour tous les dommages causés par BROW

-              Un montant de 2 250 000 € (deux millions deux cent cinquante mille) pour les dommages dus aux nuisances environnementales et de voisinage

Toutefois, si le plafond annuel de couverture est atteint, notre responsabilité ne sera jamais réduite à un montant inférieur à celui du contrat concerné, hors TVA et frais, à l'exclusion de tout dommage indirect éventuel du client, comme par exemple : Pertes financières et commerciales, perte de production, perte de bénéfices, augmentation des frais généraux, perturbation de la planification, perte de clientèle, atteinte à la réputation et autres. »

 

 1. Afin de faciliter le stationnement et permettre un déchargement et une mise en place efficaces, il convient de réserver un espace de stationnement de 10 (dix) à 15 (quinze) mètres (en fonction de l'utilisation ou non d'un monte-charge). La réservation de cet espace de stationnement et sa signalisation sont de la responsabilité de l'acheteur.