Privacyverklaring

Climawest NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.climawest.be

 

Verwerkingsdoeleinden

Climawest NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer
(o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit). 

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),]
[(b) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(c) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde
belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant
worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Climawest NV groep) binnen de Europese Economische Ruimte
die rechtstreeks of onrechtstreeks met Climawest NV verbonden zijn of met enige andere partner van Climawest NV.

Climawest NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen 
ter bescherming van de persoonsgegevens. 

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk
is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist
of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking
van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm)
van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@climawest.be

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

 

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Disclaimer

Mailverkeer is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en is strikt vertrouwelijk en wettelijk beschermd. Het mailverkeer met zijn eventuele bijlage(n) verbindt Climawest NV op geen enkele wijze.  Hiervoor dient briefwisseling uitgaande van Climawest NV ondertekend te worden.